Skip to main content
Start main content

Congratulations

Back

第十六屆全港中學「兩文三語」菁英大比拼

03 Feb 2020

第十六屆全港中學「兩文三語」菁英大比拼,本校學生獲獎如下:

高級組
冠軍
 • 四甲
 • 張靖暄
優異獎
 • 四壬
 • 戴紫君
初級組
冠軍
 • 三丁
 • 李穎希
亞軍
 • 三庚
 • 伍亮恆
季軍
 • 三乙
 • 黃柏堅
優異獎
 • 三乙
 • 蔣沛芸
最佳英文文章獎
 • 三乙
 • 黃柏堅
 • 三庚
 • 伍亮恆
   
中文優秀文章獎
 • 三乙
 • 馬逸行
 • 三庚
 • 伍亮恆
   
英文優秀文章獎
 • 三丁
 • 李穎希