Skip to main content
Start main content

Congratulations

Back

學友社全港中學學生會嘉許計劃2023-2024

27 Jun 2024

本校在學友社全港中學學生會嘉許計劃2023-2024中獲得佳績,恭喜以下同學:

傑出學生會

  • 五乙
  • 黎芷榣
  • 五丙
  •       方若雷        五丙    李家彰        五辛    林千喜                          
  •                                                                    五辛    瞿昊淼          五辛           司徒晴        五壬    區家睿        五壬    楊朗翹

價值觀教育活動計劃嘉許大獎

  • 五乙
  • 黎芷榣
  • 五丙
  • 方若雷       五丙    李家彰      五辛    林千喜       

                                                                               五辛      瞿昊淼         五辛    司徒晴       五壬    區家睿       五壬    楊朗翹